Napló

1923. V. 1-jén szü­le­tett Joseph Heller ame­ri­kai író
1978. V 2-án halt meg Aram Il­jics Hacsaturjan szov­jet-ör­mény ze­ne­szer­ző
1928. V...

Csehy Zol­tán ver­sei

Nottetempo
(Sylvano Bussotti szü­le­tés­nap­já­ra)

Ó, Bussotti, a leg­ál­mo­sabb, legálszentebb fa­un!
Nem tud­ni med­dig ér a szín­le­lés,
s tart-e de­rék­tól föl­fe­lé is! A Nottetempo

Bodnár Éva versei

Ma­gá­nyom bör­tö­né­ben

Itt ál­lok megint.
Eső mos­ta ar­com
hi­á­ba for­dí­tom fe­léd.
Olyan bör­tön a ma­gány,
ahol ri­deg rá­cso­kat emel
a sze­re­tethi­ány.

Köszöntjük a 80 éves Ág Tibort

Év­ti­ze­dek a ma­gyar nép­ze­ne és kó­rus­moz­ga­lom szol­gá­la­tá­ban
Nyolc­van esz­ten­dő, eb­ből kö­zel hat­van év a szlo­vá­ki­ai ma­gyar nép­ze­ne és ének­ka­ri élet ön­zet­len szol­gá­la­tá­ban: ez Ág Ti­bor...