Szirmai Péter: Öreg bácsó

1 – Három autóval érkeztek. A három barát. Hosszú ideje szerettek volna már eljönni ide, a Bükkbe, csak hárman. Végre távol a családtól, a szülőktől, a barátnőktől. Három fiatalember, volt egyetemi évfolyamtársak, erejük teljében.
...

Leck Gábor versei

más­vi­lág
a szel­le­mek­kel pogózó vén  in­di­án meg­fá­radt
az ár­nyék­vi­lág fa­la­in erőt­le­nül dö­röm­böl
már sej­ti a túl­ol­dal ta­lán an­­nyi
mint a zárt aj­tó alatt pis­lá­ko­ló fény

Ivan Štrpka versei

A NYELV­BE VE­TETT­SÉG ÉL­MÉ­NYÉ­NEK KÖL­TŐ­JE
Ivan Štrpka a kor­társ szlo­vák köl­té­szet hat­va­non va­la­me­lyest tú­li nem­ze­dé­ké­nek ki­ma­gas­ló je­len­tő­sé­gű kép­vi­se­lő­je, a Rom­bo­id cí­mű iro­dal­mi-kri­ti­kai lap...