Napló

Meghalt Barta Gyula festőművész
Szeptember 11-én, a pozsonyi ružinovi/rózsavölgyi kórházban 86 éves korában el-hunyt Barta Gyula festőművész, a hazai magyar képzőművészet kiemelkedő alakja.

Fónod Zoltán – Öt­ven­ év…

„Ha az em­ber va­la­hol él, és er­re azért van esély, ak­kor nem mond­hat­ja: VA­LA­HOL SZÉP. Olyan len­ne ez, mint­ha azt mon­da­ná: A FE­LE­SÉ­GEM SZÉP… Sze­ren­csé­re ez nem gyak­ran jut az ész­be: az em­ber itt él, és nem tu­ris­ta. A...

Koncsol Lász­ló – Nyolc az öt­ven­ből

Vis­­sza­te­kin­té­sem ku­sza és sze­mé­lyes lesz, fo­gó­zó­im nin­cse­nek hoz­zá, mert a lap ré­gi év­fo­lya­ma­it egész fo­lyó­irat­tá­ram­mal pár éve el­aján­dé­koz­tam fris­sen ala­pí­tott ko­má­ro­mi re­for­má­tus te­o­ló­gi­ánk...

Ankét – He­lyünk Európában…

An­ké­tunk­ban az aláb­bi sze­mé­lyi­sé­gek vé­le­mé­nyét ol­vas­hat­ják:
CSÁKY PÁL  író, a Ma­gyar Ko­a­lí­ció Párt­já­nak el­nö­ke, a Szlo­vák Par­la­ment kép­vi­se­lő­je; DUBA GYU­LA Jó­zsef At­ti­la-dí­jas író; GÁL SÁN­DOR...