Köszöntjük a 80 éves Szőke Józsefet

Szerző: Duba Gyu­la/ Ha­tár men­ti tör­té­ne­lem Sző­ke Jó­zsef 80. szü­le­tés­nap­já­ra
Ba­rá­ti be­szél­ge­tés so­rán hal­lot­tam Sző­ke Jó­zsef­től egy ré­gi tör­té­ne­tet. Ka­masz­ko­rá­ban ap­já­val szán­ta­nak a ha­tár­ban, Nyitra...

Kozsár Zsuzsanna – Kvartett

„Lágy öled­be rin­gass el.”
(Trisztán)
Be­sü­tött a nap a ka­bin ab­la­kán, hu­nyo­rog­tam a fény­ben. Leg­szí­ve­seb­ben ma­rad­tam vol­na még ab­ban az édes, fé­lig ön­tu­dat­lan ál­la­pot­ban, ahogy mos­ta­ná­ban min­den...

Bodnár Éva versei

Egy gon­do­lat

Vál­la­i­don nem te­her a múlt,
De a jö­vő­be ve­tett hi­ted meg­fa­kult.
Ko­rom­sö­tét­nek lá­tod az eget:
A pusz­tu­lás itt van, meg­ér­ke­zett.
…ha en­ge­ded…

Markó Emil – Ké­sői nyár

Ked­ves Ba­rá­tom! Tu­dom, cso­dál­ko­zol, ahogy e so­rok alatt meg­pil­lan­tod a ne­ve­met – ugyan mit akar­ha­tok tő­led? Az is­ko­lá­ban jó paj­tá­sok vol­tunk, igaz, de érett­sé­gi után szét­so­dort ben­nün­ket az élet. A tíz­éves...