Markó Emil – Ké­sői nyár

Ked­ves Ba­rá­tom! Tu­dom, cso­dál­ko­zol, ahogy e so­rok alatt meg­pil­lan­tod a ne­ve­met – ugyan mit akar­ha­tok tő­led? Az is­ko­lá­ban jó paj­tá­sok vol­tunk, igaz, de érett­sé­gi után szét­so­dort ben­nün­ket az élet. A tíz­éves...

Napló

Meghalt Barta Gyula festőművész
Szeptember 11-én, a pozsonyi ružinovi/rózsavölgyi kórházban 86 éves korában el-hunyt Barta Gyula festőművész, a hazai magyar képzőművészet kiemelkedő alakja.

Fónod Zoltán – Öt­ven­ év…

„Ha az em­ber va­la­hol él, és er­re azért van esély, ak­kor nem mond­hat­ja: VA­LA­HOL SZÉP. Olyan len­ne ez, mint­ha azt mon­da­ná: A FE­LE­SÉ­GEM SZÉP… Sze­ren­csé­re ez nem gyak­ran jut az ész­be: az em­ber itt él, és nem tu­ris­ta. A...